modiran222

آقای حمید زاغیان

آقای حمید زاغیان

نام و نام خانوادگی مدیر : آقای حمید زاغیان
سمت : رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس : 32651316-031
فاکس : 32654534-031
ایمیل :

آقای مهرداد سبحانی

آقای مهرداد سبحانی

نام و نام خانوادگی مدیر :  آقای مهرداد سبحانی
سمت :  نائب رئیس هیئت مدیره
تلفن تماس : 32651316-031
فاکس : 32654534-031
ایمیل :

آقای علیرضا داودی

آقای علیرضا داودی

نام و نام خانوادگی مدیر : آقای علیرضا داودی
سمت : مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
تلفن تماس : 32651316 -031
فاکس : 32654534-031
ایمیل :